Rzeczoznawca majątkowy – obowiązki i prawa

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista w zakresie wyceny nieruchomości, dlatego osoby wykonujące ten zawód musza być szczególnie inteligentne i posiadac dużą wiedzę z różnych dziedzin, nie tylko nieruchomości. Osoba taka ma określone przez ustawę prawa oraz obowiązki, których musi przestrzegać zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem i zasadami wykonywania zawodu. Każdy rzeczoznawca majątkowy ma przede wszystkim trzy główne obowiązki. Po pierwsze, jest zobowiązany do nieustannego podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, a także do podejmowania wszelkich działań podjętych w tym zakresie.

Obowiązkiem rzeczoznawcy jest przechowywanie takiej dokumentacji przez okres 5 lat, tak aby w tym czasie można było z jakichkolwiek powodów sięgnąć do informacji w niej zawartych. Po drugie, każdy rzeczoznawca majątkowy w Krakowie musi sporządzać ową dokumentację zgodnie z wszelkimi zasadami wynikającymi zarówno z przepisów prawa, jak i zgodnie ze standardami zawodowymi, z zachowaniem szczególnej staranności i zasad etyki. Po trzecie, niezwykle istotnym elementem pracy rzeczoznawcy jest zachowanie zasad poufności oraz bezstronności, czyli inaczej dochowanie tajemnicy służbowej oraz obiektywizm.

Rzeczoznawca majątkowy ma również określone prawa. Przede wszystkim, jest on uprawniony do używania tytułu zawodowego rzeczoznawca majątkowy. Może  również sporządzać wszelkie opracowania i ekspertyzy, które nie stanowią tak zwanego operatu szacunkowego, a które dotyczą na przykład rynku nieruchomości i doradztwa w jego zakresie, efektywności inwestowania i skutków finansowych, a ponadto bankowo hipotecznej wartości danej nieruchomości. Kolejnym niezbywalnym prawem rzeczoznawcy jest możliwość prowadzenia działalności na terenie Polski. Specjalista w zakresie wyceny nieruchomości ma również prawo uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty i rejestry, a dany podmiot ma obowiązek mu je wydać. Rzeczoznawca majątkowy ma ponadto prawo wstępu na określoną nieruchomość, która jest przedmiotem jego wyceny.

Dodaj komentarz